Mijn Sonneveld
Registreren Inloggen 

Inloggen

Besteloverzicht
0
De grondstoffen zijn toegevoegd aan uw bestelling
Klantenservice: 00800-76663853 Facebook Youtube Linkedin icon Twitter icon
// Home / Gebruiksvoorwaarden Media Space

Gebruiksvoorwaarden Media Space

Definities
Sonneveld’: Sonneveld Group BV gevestigd aan de Rietgorsweg 1-3, 3356 LJ Papendrecht, Nederland

Media Space’: De digitale beeldbank van Sonneveld

Gebruikers’: Klanten en relaties van Sonneveld, die toegang hebben tot Media Space via een registratie op de Sonneveld website.

Materialen’: Foto’s, audiobestanden, videobestanden en drukwerkbestanden voor bijv. posters, toonbankleafets, raamstickers, folders, powerpointpresentaties, etc.

Credits’: Tegoed benodigd om materialen in Media Space te kunnen downloaden.


Eigendom
Deze website (www.sonneveld.com) inclusief Media Space is het eigendom van Sonneveld. De inhoud en alle bestanden van deze site zijn het eigendom van Sonneveld of werden van derden verkregen voor marketingdoeleinden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sonneveld is het verboden om de bestanden en beelden in welke vorm dan ook te verveelvoudigen en/of te kopiëren.

Alle intellectuele eigendomsrechten van de materialen, waaronder auteursrecht, blijven bij Sonneveld berusten.  Indien u van mening bent dat het eigendom van enig beeld bij u ligt, neemt u dan contact op met Sonneveld.

Materialen of delen van deze website mogen niet op andere websites worden geplaatst en/of worden opgeslagen in een te downloaden formaat met een resolutie groter dan 72 dpi/600kb. Een bronvermelding ‘© Sonneveld Group BV’ is verplicht.


Gebruik
Het gebruik van Media Space en het downloaden van materialen is voorbehouden aan klanten en relaties van Sonneveld uit de bakkerijbranche en aanverwante segmenten.

Gekochte materialen mogen door gebruikers van Media Space gebruikt worden voor alle mogelijke communicatiemiddelen voor hun onderneming zoals:  brochures, flyers, website, narrowcastingschermen, bestickering van bedrijfsauto’s, winkelinrichting etc.

Gebruikers mogen de materialen niet doorverkopen of doorgeven. Alleen de koper heeft recht op het gebruik van het materiaal.

Gebruikers is het niet toegestaan om hun account met de daarbij behorende credits door te verkopen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Sonneveld.

Sonneveld is te allen tijde gerechtigd het account van gebruikers op te heffen, waardoor er geen beelden meer gedownload kunnen worden. Eerder gedownloade materialen kunnen nog wel gebruikt worden. Een eventueel resterend creditsaldo zal in dit geval in overleg gerestitueerd worden.

Gebruiker heeft het recht het materiaal te wijzigen / bewerken voor zover de materialen niet zodanig misvormd, verminkt of aangetast worden, dat hierdoor de eer of de goede naam van Sonneveld wordt benadeeld.

Gebruiker is verplicht ervoor zorg te dragen, dat de beelden niet worden gebruikt in relatie tot of voor de productie van pornografisch materiaal of in andere obscene dan wel vernederende toepassingen.

Gebruiker accepteert de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de beelden en vrijwaart Sonneveld Group BV van claims van derden voortkomend uit het gebruik van de beelden.

Voor een juist gebruik van de website is het noodzakelijk dat de gebruiker cookies accepteert.

Door de Sonneveld  internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de Disclaimer van Sonneveld en het Privacy statement.

Op al onze leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn te downloaden via deze website.


Betalingen

Alle prijzen binnen Media Space zijn aangegeven in credits. Credits kunnen alleen via de website van Sonneveld gekocht worden.

Sonneveld accepteert alleen betaling via iDeal, Visa card of Mastercard. Bij betaling via creditcard garandeert de gebruiker dat hij de kaarthouder is en dat de facturatie gegevens volledig en juist zijn. Bij het goedkeuren van de betaling machtigt u Sonneveld uw creditcard of rekening voor het te betalen bedrag te belasten.

De prijs van de credits is de prijs welke op de aankoop pagina gespecificeerd staat op het moment van de aankoop. Credits zijn niet overdraagbaar en gekochte credits worden niet gerestitueerd.

Sonneveld accepteert geen annuleringen en/of restitutie van credit betalingen, welke gedaan zijn voor de materialen, ongeacht of de materialen daadwerkelijk gebruikt zijn of niet.

Voor elke online betaling ontvangt de gebruiker een factuur. De factuur wordt standaard eenmalig per e-mail verzonden direct na aankoop. Voor verzending per post dient een aparte schriftelijke aanvraag gedaan te worden en geldt een toeslag.


Persoonlijke gegevens

Sonneveld respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar het privacy statement op deze website.

Gebruiker garandeert dat de bij de registratie opgegeven persoons- en bedrijfsgegevens correct en volledig zijn en vrijwaart Sonneveld van enige schade, materieel of immaterieel, die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens.

Gebruiker garandeert zorg te dragen voor de veiligheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en informeert Sonneveld direct bij enig misbruik van zijn account of gegevens.

Gebruiker accepteert verantwoordelijkheid voor alle activiteiten welke plaats vinden onder zijn account.


Aansprakelijkheid

Sonneveld is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het niet of niet correct werken van deze website.

Gebruiker accepteert verantwoordelijkheid voor alle activiteiten welke plaats vinden onder zijn account.

Gebruiker accepteert de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de beelden en vrijwaart Sonneveld Group BV van claims van derden voortkomend uit het gebruik van de beelden.

Sonneveld behoudt zich het recht voor om materialen te wijzigen, verplaatsen of verwijderen.

Sonneveld behoudt zich het recht voor om enkele, bepaalde of alle diensten van Media Space op ieder moment te wijzigen, verplaatsen of verwijderen. Sonneveld is te allen tijde gerechtigd het account van gebruikers op te heffen, waardoor er geen gebruik meer gemaakt kan worden van de diensten. Het creditsaldo wordt in dit geval in overleg gerestitueerd.

Sonneveld behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment, zonder communicatie aan te passen. Gebruikers dienen de voorwaarden regelmatig door te nemen om zich op de hoogte te stellen van eventuele aanpassingen. Indien de gebruiker niet (langer) akkoord gaat met de voorwaarden dient de gebruiker Media Space niet te gebruiken.

BRC Halal Kosher RSPO Skal

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie. Sluit